Dostosowanie warunków i form egzaminu

Szanowni Rodzice ósmoklasistów.

Informacja o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz o trybie ustalania dostosowań.

 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań ogłoszone zostały w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 06.08.2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

Z dostosowań może skorzystać uczeń:

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

– posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

– posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

– chory lub niesprawny czasowo,

– posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią,

– który w roku szkolnym 2019/2020 był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na: trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną,

– cudzoziemiec, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. 

Jeżeli rodzic nie złożył jeszcze w szkole opinii dziecka o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), powinien to zrobić do 15 października 2019r.

Do 20 listopada 2019r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel poinformuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.