Ogłoszenia

Dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 1 im.Ks. Jana Twardowskiego
w Czechowicach-Dziedzicach
OGŁASZA NABÓR 
na wolne stanowisko urzędnicze  
Intendenta 
w wymiarze 0,5 etatu

 1. Wymagania formalne
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie – minimum wykształcenie średnie,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość programów informatycznych, WORD, EXCEL, Stołówka OPTIVUM, poczta elektroniczna,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • predyspozycje osobowościowe: sumienność, dokładność, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 1. Zakres obowiązków
 1. Zaopatrywanie szkoły w żywność i sprzęt kuchenny.
 2. Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi.
 3. Przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie oraz właściwe ich przechowywanie.
 4. Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Przestrzeganie przepisów związanych z GHP i HACCP.
 6. Przyjmowanie odpłatności od rodziców za obiady i dokonywanie wpłat w banku.
 7. Pobieranie z kasy ZOPO w Czechowicach-Dziedzicach zaliczek i terminowe ich rozliczanie.
 8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły wynikających z organizacji pracy w placówce.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys – CV, 
 • kwestionariusz osobowy,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 24 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00
w sekretariacie Gimnazjum Publicznego Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Polna 33 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko intendenta”.

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne umieszczona będzie na stronie internetowej Gimnazjum Publicznego Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach i na tablicy informacyjnej w holu w/w gimnazjum. Dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 1 telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Gimnazjum Publicznego Nr 1 i na tablicy informacyjnej, w holu w/w gimnazjum.
Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2006 Nr 170 , poz. 1218 z późn. zm.)